Doktorantų ir jų vadovų dėmesiui

Dėl daktaro disertacijos gynimo tarybos ir jame dalyvaujančio užsienio mokslininko:

Pagal KU, MRU, VDU, VU Edukologijos mokslo krypties  jungtinės doktorantūros reglamento 99 punktą, parengtą pagal LRV 2010 gegužės 12  d. nutarimą Nr.561, vienas iš 5 disertacijos  gynimo tarybos narių turi būti užsienio mokslininkas.

1)      Kaip pateikti daktaro disertaciją susipažinti užsienio tyrėjui?

Šalia lietuviško daktaro disertacijos leidinio ir tezių, kurių apimtį reglamentuoja doktorantūros baigiamojo darbo reikalavimai,  anglų kalba (atskirais atvejais kuria kita gerai pasaulyje žinoma kalba, kurią vartoja užsienio tyrėjas) parengiama išplėstinė disertacijos santrauka (ne mažiau nei 3 lankai[1], kai 1 lankas - 40 000 ženklų). Jos tekstas aprobuojamas darbo vadovo ir katedros, kuriai priklauso studentas. Jei išplėstinė santrauka yra leidžiama papildomai prie reikalavimuose numatytos trumpos disertacijos santraukos užsienio kalba, ji gali būti parengta paprastu PDF ar kuriuo kitu patogiu susipažinti formato tekstu.  Doktorantui pageidaujant, išplėstinis santraukos tekstas, parengtas šalia trumpojo, kurį privalomai finansuoja universitetas, gali būti leidžiamas kaip laisvo formato, doktorantūros teisės nereglamentuotas, leidinys. Tokiu atveju disertacijos išplėstinė santrauka į užsienio kalbą verčiama ir skelbiama doktoranto lėšomis.

Išplėstinę 3 lankų santrauką disertantas gali parengti ir vietoje reglamente reikalaujamos trumposios santraukos užsienio kalba. Tokiu atveju, jos papildomos apimties finansavimą sprendžia atskirai kiekvienas universitetas.

Jei užsienio tyrėjas moka lietuviškai arba yra užsienyje dirbantis emigravęs lietuvis, disertacijos tekstas papildomai 3 lankų apimtimi neverčiamas. Atskirais nenumatytais atvejais  teksto kalbos klausimas sprendžiamas pagal susitarimą su užsienio tyrėju ir doktoranto katedra.

Doktorantai ir jų vadovai gali pasinaudoti reglamento 87 straipsniu, kuris leidžia, doktorantūros komitetui pritarus, disertaciją rašyti ne lietuvių kalba. Šis pritarimas gali būti užfiksuotas doktorantui sudarant studijų planą arba atliekant jo eilinę atestaciją.

2)      Kokie yra kvalifikaciniai reikalavimai užsienio tyrėjui?

Užsienio tyrėjo kvalifikacija turi būti ne žemesnė  nei vyresniojo mokslinio darbuotojo matuojant pagal lietuvišką mokslininko kvalifikacijų reglamentą.  Mokslininkas turi būti iš socialinių mokslų srities, pageidautina – edukologijos, arba turintis akivaizdų įdirbį edukologijoje, sprendžiant pagal publikacijas. Jei jis iš kitų mokslų krypties (pvz. Gamtos, Humanitarinių, Tiksliųjų), svarbių ginamai tarpkryptinei disertacijai, priklausymas kitai krypčiai reglamentuojamas to paties doktorantūros reglamento punkto (99), sakančio. kad taryboje gali būti ne daugiau dviejų gynimo tarybos narių iš kitų krypčių. Užsienio tyrėjo asmeniui, kaip ir kitiems gynimo tarybos nariams, turi būti pritarta jungtiniame komitete, balsuojant dėl gynimo tarybos.

3)      Kas apmoka užsienio tyrėjo atvykimą?

Užsienio tyrėjo atvykimą  apmoka arba universitetas, kuriam priklauso studentas, arba studentas, padedant moksliniam vadovui,  kreipiasi į LMT dėl užsienio tyrėjo vizito apmokėjimo (LMT puslapyje kvietimai teikti paraiškas skelbiami du kartus per metus).

4)      Ar užskaitoma video konferencija su užsienio tyrėju gynimo metu?

Video konferencija su užsienio tyrėju gynimo posėdžio metu pagal vyriausybės nutarimą ir jungtinės doktorantūros reglamentą yra galima (reglamento 105 punktas).  Užsienio mokslininkas pasisakymo gale apibendrina disertacijos atitikimą daktaro darbo reikalavimams ir, kaip numatyta vyriausybės nutarimo 31 punkte, virtualiai balsuoja  siūlydamas teikti (arba neteikti) daktaro laipsnį Edukologijos kryptyje (07S). Tokios pat formos pritarimas (arba nepritarimas) turi būti ir jo rašytiniame atsiliepime. Tuo atveju, jei užsienio tyrėjas nedalyvauja, gynimo eiga priklauso nuo doktorantūros reglamento.  Jei tyrėjų skaičius atitinka gynimo tarybai reikalaujamą minimumą (dalyvauti turi daugiau kaip pusė) , užtenka užsienio tyrėjo atsiųstos recenzijos, kuri yra viešai perskaitoma gynimo metu.

 

 

 [1]Tuo atveju, jei doktorantas yra publikavęs du mokslinius straipsnius anglų kalba, tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose, (kita užsienio kalba, žinoma kviestiniam užsienio nariui), kuriuose pristatomi jo disertacijos tyrimai, ir jų tekstas nedubliuoja santraukos užsienio kalba teksto, jungtinis komitetas vieną lanką iš trijų gali užskaityti, suteikiant doktorantui galimybę pateikti dviejų lankų santrauką užsienio nariui.

 

Copyright © 2012
Edukologijos doktorantūros studijos
http://www.edukologijosdoktorantura.lt

Komiteto pirmininkė
Prof. dr. Liudmila Rupšienė
Klaipėdos universitetas
Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultetas
Pedagogikos katedra
S. Nėries g. 5, Klaipėda, LT-92227
Tel.: +370 686 39529
Komiteto pirmininko pavaduotoja
Prof. habil. dr. Margarita Teresevičienė
Tel. (8 37) 327821
Mokslinis sekretorius
Prof. dr. Jonas Ruškus
Tel.: (8 37) 323131
j.ruskus@smf.vdu.lt
Koordinatorė
dokt. Vaida Jurgilė
Tel. +370 (37) 32 78 27
v.jurgile@smf.vdu.lt